เราจะไม่โต้เถียงกันในเรื่องของอัล-กุรอาน [1] (หน้า 95-96)

You may also like...