อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 83 : การเอาพันธสัญญากับบนีอิสรออีล (หน้า 26-27)

You may also like...