การบ่งชี้ของท่านศาสนฑูตถึงการเป็นค่อลีฟะฮฺของท่านอุมัร อิบนุ อัลค๊อฏฏ๊อบ (ร.ฎ.) ต่อจาก ท่านอบูบักร อัศศิดดีก (ร.ฎ.)

You may also like...