เส้นทางการเผยแผ่อิสลามโดยนักซูฟีย์เองก็เป็นเส้นทางที่กว้างไกลเช่นกัน

You may also like...