บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [2] (หน้า 110-111)

You may also like...