คำพยากรณ์อันเป็นสัจจะของท่านศาสนฑูตเกี่ยวกับสถานภาพของท่านค่อลีฟะหฺอะลี อิบนุ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)

You may also like...