อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 106-107 | ยืนยันในการยกเลิกข้อชี้ขาดทางศาสนา | (หน้า 34)

You may also like...