นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | คือผู้ถูกส่งมายังหมู่ญินและมนุษย์ทั้งหมด ด้วยสัจจธรรมและทางนำ ด้วยรัศมีและความสว่าง (หน้าที่ 45-46)

You may also like...