อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 246 | นบีซามูเอลและกษัตรย์ฏอลูต และการละทิ้งญิฮาดของบนีอิสรออีล | [1] (หน้า 82-83)

You may also like...