คัมภีร์อัล-กุรอาน | ทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับซีฟัตกะลาม (หน้า 47-48)

You may also like...