บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [4] (หน้า 111-112)

You may also like...