อัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺ 247-248 | นบีซามูเอลและกษัตรย์ฏอลูต และการละทิ้งญิฮาดของบนีอิสรออีล | [2] (หน้า 82-83)

You may also like...