เราไม่เชื่อว่าอนุมัติให้สังหารผู้ศรัทธา นอกจากผู้ที่จำเป็นเหนือเขา (หน้า 116)

You may also like...