อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 273 | บริจาคแก่ผู้ขัดสนที่ถูกขวางกั้นในทางของอัลลอฮฺ

You may also like...