ปะนาวัร หน้า 42-43 [ความตระหนี่ และรักทรัพย์สิน]

You may also like...