ประเด็นว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เป็นอิมามนำละหมาดญะมาอะฮฺ