เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [5] (หน้า 172-173)

You may also like...