เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [6] (หน้า 173)

You may also like...