เครื่องหมายของการเตาบะฮฺ (สำนึกผิด) ที่ถูกตอบรับและถูกต้อง

You may also like...