237.ความประเสริฐของการปฏิบัติดีต่อทาส [1360-1361]

You may also like...