241.ความประเสริฐของความรู้ศาสนา [1376-1380]

You may also like...