ส่วนหนึ่งจากข้อคิดเตือนใจของท่าน อบู อัด-ดัรฺดาอฺ (ร.ฎ.)

You may also like...