นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | แท้จริงมุฮัมมัดคือบ่าวของอัลลอฮฺ, คือนบีของอัลลอฮฺ, คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ (หน้าที่ 41-42)

You may also like...