ผู้ใดปิดบังความลับของตนเอาไว้ได้ ผู้นั้นย่อมควบคุมการกิจของตนเอาไว้ได้

You may also like...