และหมู่คณะนั้นคือความสัจจริง การแตกแยกนั้นคือความหลงผิด… [EP.3] (หน้า 187-188)

You may also like...