และหมู่คณะนั้นคือความสัจจริง การแตกแยกนั้นคือความหลงผิด… [EP.4] (หน้า 188-189)

You may also like...