ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 75) อายะฮฺ 2:229 | การหย่าที่ยังคืนดีได้ / ปะนาวัร (หน้า 49)

You may also like...