12.บรรดาเศาะหาบะฮฺส่วนใหญ่เป็นผู้กลับกลอกจริงหรือ?

You may also like...