258.ห้ามรายงานคำพูดของผู้คนให้เจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็น [1539]

You may also like...