268.ห้ามการประทุษร้าย [1565-1566]

You may also like...