ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 81-82) อายะฮฺ 2:245 / ปะนาวัร หน้า 53 (ตะกับโบรฺ)

You may also like...