276.ห้ามหลอกลวงและโกง 277.ห้ามผิดสัญญา 278.ห้ามลำเลิกบุญคุณ [1579-1588]

You may also like...