บรรดาหลักศรัทธา : รุก่นอีมาน คุณลักษณะของบรรดารอซูล และนบีมุฮัมมัดคือรอซูลท่านสุดท้าย (หน้า 12-13)

You may also like...