282.ห้ามลงโทษ ผู้หญิง ทาส เด็ก และสัตว์ โดยไม่มีสาเหตุทางศาสนา… [1600-1608]

You may also like...