283.ห้ามทรมานสิ่งมีชีวิตด้วยไฟ [1609-1610]

You may also like...