286.ห้ามใช้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้าไปในทางที่ผิด / 287.ห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย อย่างเด็ดขาด [1614-1615]

You may also like...