305.ห้ามวาดรูปสิงมีชีวิต… [1678-1687]

You may also like...