306.ห้ามเลี้ยงสุนัข ยกเว้นเพื่อล่าสัตว์ หรือเฝ้าปศุสัตว์และสวน [1688-1689]

You may also like...