สัจจะพยากรณ์ระบุว่าท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) จะมีอายุยืนยาวถึง 1 ศตวรรษ (ร้อยปี)

You may also like...