บรรดาความดีของเหล่าผู้ประพฤติชอบคือบรรดาความเสื่อมเสียของเหล่าผู้ใกล้ชิด

You may also like...