334-338.ไม่ควรพูดคุยหลังนมาซอิชาอฺ/ห้ามปฏิเสธสามี…/ห้ามถือศีลอดสุนัตโดยสามีไม่อนุญาต…/ห้ามเงยจากรุกัวอฺและสุหญูดก่อนอิมาม/ห้ามวางมือไว้บนเอวขณะละหมาด [1746-1753]

You may also like...