352-354.ห้ามปัสสาวะในน้ำนิ่ง/อย่าลำเอียงต่อลูกๆ/ห้ามการไว้ทุกข์ของผู้หญิงให้แก่ญาติใกล้ชิดที่เสียชีวิตเกิน 3 วัน ยกเว้นสามีของนาง 4 เดือน 10 วัน

You may also like...