357-360.ห้ามใช้อาวุธชี้ไปยังมุสลิม…-ไม่ควรออกจากมัสญิดหลังอะซาน…-ไม่ควรปฏิเสธเครื่องหอม…-ห้ามยกยอผู้คนต่อหน้า

You may also like...