360-361.ห้ามยกยอผู้คนต่อหน้า…- อย่าออกจากเมืองที่มีโรคระบาด หรือเดินทางไปยังเมืองนั้น

You may also like...