ข้อเท็จจริงที่สมควรอย่าได้ขัดแย้งกัน

You may also like...