ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 94) อายะฮฺ 2:269 / ปะนาวัร หน้า 55 (อุญุบ)

You may also like...