อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 9] : เด็กๆ ที่ตายไป และจำนวนของผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ในประชาชาตินี้

You may also like...