นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | คือผู้นำของบรรดาผู้ยำเกรง และเป็นนายของบรรดาร่อซูล (หน้าที่ 43)

You may also like...