นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | คือผู้ที่เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก (หน้าที่ 44)