นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | ทุกๆ การอ้างตนว่าเป็นนบีหลังท่านนั้นคือความหลงผิดและอารมณ์ใฝ่ต่ำ (หน้าที่ 44-45)

You may also like...